52e ALV uitgesteld naar 29-12

Quorum niet gehaald

Binnen zes maanden na afronding van het seizoen moet het bestuur statutair verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid en de financiële resultaten. Hiertoe heeft het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV) uitgeroepen die gepland stond voor woensdag 15 december a.s.

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen dient tenminste 10% van het aantal leden (of hun wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigen) ‘aanwezig’ te zijn op de ALV. Dit heet het quorum. Een week voor de geplande ALV zijn er 15 aanmeldingen. Inclusief de 7 bestuursleden komt dit aantal op 22 leden.

Het bestuur moet constateren dat het gewenste quorum (41 leden) naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald gaat worden.

Uitstel met twee weken

Het huishoudelijk reglement voorziet hierin. De ALV kan met 14 dagen worden uitgesteld en kan dan op 29 december worden gehouden. Bij die gelegenheid vervalt de vereiste van het quorum en kunnen de dan aanwezige (bestuurs)leden rechtsgeldige besluiten nemen.

U kunt zich nog aanmelden voor de ALV op 29-12. Dat kunt u doen middels het invullen van onderstaand formulier. U ontvangt dan per e-mail het vergaderstuk, met daarin de agenda en de financiële stukken.

Corona-spoedwet van toepassing

Ook die ALV zal naar alle waarschijnlijkheid digitaal gehouden moeten worden. De Corona-spoedwet voorziet in deze mogelijkheid. Indien u vragen heeft kunt u deze uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV per e-mail voorleggen aan het bestuur: voorzitter@fcdauwendaele.nl

Ter vergadering zullen de volgende onderwerpen in stemming worden gebracht:

  1. Herverkiezing Finus Kuijs voor een 2e termijn in het bestuur als voorzitter
  2. Instemming met de Balans en V&W rekening over het jaar 2020-2021 en décharge van de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid
  3. Instemming met de begroting voor het jaar 2021-2022